OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

OTWOCK

UL. GÓRNA 55

 

Aktualnie organizujemy

kursy prawa jazdy

kategorii B

Szkoła nauki jazdy Otwock

Wymogi prawne

Prawo jazdy określonej kategorii może otrzymać osoba, która:

1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii prawa jazdy wiek,

2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3. odbyła wymagane dla danej kategorii prawa jazdy szkolenie,

4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii prawa jazdy,

5. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Przyszły kierowca przed przystąpieniem do egzaminu państwowego na prawo jazdy, musi odbyć odpowiednie dla danej kategorii prawa jazdy szkolenie. Szkoleniem kierowców zajmują się ośrodki szkolenia kierowców posiadające odpowiednie zezwolenia.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. B podlega szkoleniu:

1. podstawowemu,

2. dodatkowemu,

3. uzupełniającemu.

 

Kurs prawa jazdy kat. B – szkolenie podstawowe

Osoba przystępująca po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy musi odbyć szkolenie podstawowe odpowiednie dla danej kategorii. Szkolenie podstawowe prowadzone jest w formie kursu, którego program obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Szkolenie kierowców prowadzone jest zgodnie z programem szkolenia zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217 z dn. 31.10.2005r).

Kandydat na kierowcę zanim rozpocznie szkolenie podstawowe musi spełnić określone w przepisach prawnych wymogi. Szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która:

1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii prawa jazdy wiek,

2. posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli nie ukończyła     18 lat,

3. posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii,

4. jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

5. przedłożyła wymagane dokumenty,

6. akceptuje warunki regulaminu ośrodka obowiązujące w chwili rozpoczęcia szkolenia,

7. wniosła opłatę za szkolenie zgodnie z cennikiem obowiązującym w chwili rozpoczęcia szkolenia.

 

Orzeczenie lekarskie

Kandydat na kierowcę przed rozpoczęciem szkolenia powinien uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii. Badania lekarskie, umożliwiające uzyskanie takiego orzeczenia przeprowadzane są w siedzibie naszego ośrodka przed rozpoczęciem każdego kursu. Badanie przeprowadzane jest odpłatnie.

 

Wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem szkolenia podstawowego w zakresie prawa jazdy kat B osoba szkolona powinna złożyć w biurze szkoły nauki jazdy następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby szkolonej: dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu lub legitymacja szkolna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – do wglądu,

2. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby szkolonej,

3. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli osoba szkolona rozpoczyna szkolenie przed ukończeniem 18-tego roku życia. Druk zgody rodziców lub opiekunów prawnych jest dostępny w biurze,

4. oryginał orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii,

5. kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii,

6. kserokopia prawa jazdy, jeżeli osoba taki dokument posiada (dotyczy innej kategorii prawa jazdy),

7. wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy – wniosek dostępny jest w biurze,

8. dowód wpłaty w tytule którego powinien znaleźć się wpis następującej treści: opłata za kurs prawa jazdy kat. B – szkolenie podstawowe.

 

Kurs prawa jazdy kat. B – przebieg szkolenia

Szkolenie podstawowe w zakresie prawa jazdy kategorii B rozpoczyna szkolenie teoretyczne. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali wykładowej z wykorzystaniem wszelkich pomocy, które mają na celu jak najlepiej przygotować absolwenta kursu do zajęć praktycznych. Liczbę godzin zajęć teoretycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym liczba ta nie może być mniejsza niż 30 godzin – w tym co najmniej muszą się znaleźć cztery godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Po zakończenie zajęć teoretycznych przeprowadzany jest teoretyczny egzamin wewnętrzny, którego zdanie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Egzamin wewnętrzny teoretyczny jest przeprowadzany zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu teoretycznego na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Zajęcia praktyczne prowadzone są zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu ulicznym. Instruktor prowadzący szkolenie praktyczne dokonuje podziału godzin zajęć oraz ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego u osoby szkolonej poziomu wiedzy i umiejętności, jej predyspozycji, łatwości przyswajania poszczególnych zagadnień. Liczbę godzin zajęć praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 30. Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

Po zakończonym szkoleniu praktycznym przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny, zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie państwowym.

 

Kurs prawa jazdy kat. B - zakończenie szkolenia

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie takie oznacza, iż dana osoba posiada wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu i została uznaną za przygotowaną do przystąpienia do egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego kompletu wymaganych dokumentów. Dokumenty te powinny być złożone osobiście lub - w wyjątkowych sytuacjach - poprzez pełnomocnika (za pisemnym pełnomocnictwem).

 

Zapisując się na egzamin, osoba szkolona powinna złożyć w Dziale Obsługi Klienta WORDu następujące dokumenty:

1. wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w Dziale Obsługi Klienta lub w biurze naszego ośrodka),

2. dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport – do wglądu,

3. dowód uiszczenia opłaty za egzamin na prawo jazdy,

4. jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,

5. oryginał orzeczenia lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określonej kategorii,

6. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego,

7. kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii B1 jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B,

8. pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika.

Pozostaje już tylko życzyć powodzenia na egzaminie.

 

Kurs prawa jazdy kat. B - szkolenie dodatkowe

Szkolenie dodatkowe organizowane jest dla osób, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. B osoba szkolona powinna złożyć w biurze szkoły nauki jazdy następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tożsamość osoby szkolonej: dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu – do wglądu,

2. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby szkolonej,

3. kserokopia prawa jazdy, jeżeli osoba taki dokument posiada,

4. oświadczenie o trzykrotnym uzyskaniu wyniku negatywnego z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej egzaminu państwowego.

5. przed rozpoczęciem dodatkowego szkolenia praktycznego osoba szkolona powinna złożyć wewnętrzny egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym.

 

Liczbę godzin zajęć dla każdej osoby podlegającej szkoleniu dodatkowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym nie może być mniejsza niż:

- 10 godzin szkolenia teoretycznego, jeżeli osoba podlegająca szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego,

- 5 godzin szkolenia praktycznego, jeżeli osoba podlegająca szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części praktycznej egzaminu państwowego,

- godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom.

 

Po zakończonym szkoleniu dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny składający się z części teoretycznej lub odpowiednio z części praktycznej. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego, osoba szkolona otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego. Zaświadczenie takie oznacza, iż dana osoba posiada wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu i została uznaną za przygotowaną do przystąpienia do egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

 

Kurs prawa jazdy kat. B - szkolenie uzupełniające

Szkolenie uzupełniające organizowane jest na wniosek osoby szkolonej. Szkolenie uzupełniające przeprowadzane jest dla osób, które mają problemy ze zdaniem egzaminu. Szkolenia uzupełniające prowadzimy również dla osób, które posiadają już wydane prawo jazdy, a jedynie pragną uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną lub udoskonalić swoje umiejętności praktyczne. Jeżeli chcecie Państwo nauczyć się czegoś nowego – serdecznie zapraszamy.

 

 

Kursy na prawo jazdy